cytryNowa

56 tekstów – auto­rem jest cyt­ry­Nowa.

Kocham Cię. Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­ki mógł stanąć na drodze ku mo­jemu szczęściu. 

myśl • 10 września 2016, 13:33

Każdy rodzi się niemalże iden­tyczny, ale to czas, miej­sce i ludzie tworzą to kim się stajemy. 

myśl • 11 marca 2016, 23:05

Bied­ne mo­je ser­ce, co bić przes­tało, z bólu i rozpaczy...
Oh życie me niełas­ka­we, każesz mi kroczyć po lo­su cierniach....
Miłości ma po cichu łka i wciąż wie­rzy w jut­ra lep­szy świat... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 listopada 2015, 22:11

Wiel­ka szko­da, że dziś pat­riotyzm no­si się na so­bie, a nie w sobie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2015, 10:26

Nie is­tnieje ludzkie pojęcie, które mogłoby opi­sać jak bar­dzo Go kocham...

~ w podzięko­waniu za wspólny rok 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2014, 19:10

Sztuką jest usłyszeć głos włas­ne­go ser­ca, gdy wokół in­ni krzyczą... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 sierpnia 2014, 11:57

Jeśli pot­ra­fiłeś mnie zdo­być, pot­ra­fisz również zatrzymać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2014, 10:49

Ludzka dob­roć jest jak komórka ra­kowa, al­bo się uak­tywni, al­bo po­zos­ta­nie w wie­cznym spoczynku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 października 2013, 21:04

Każde­go dnia pro­siłam Bo­ga, by dał mi siłę, wiarę i nadzieję. Dziś jes­tem sil­na, wierzę i mam nadzieję... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2013, 00:21

wspom­nienia są jak bu­merang, zaw­sze wracają. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 lipca 2013, 21:55
cytryNowa

.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytryNowa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 września 2016, 13:32cytryNowa sko­men­to­wał tek­st Każdy rodzi się niemalże [...]

12 marca 2016, 00:11Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Każdy rodzi się niemalże [...]

13 listopada 2015, 22:16cytryNowa sko­men­to­wał tek­st Nawet włas­ne ser­ce po­pełnia [...]

13 listopada 2015, 22:11cytryNowa do­dał no­wy tek­st Biedne mo­je ser­ce, co [...]

24 lutego 2015, 10:35odwrócona sko­men­to­wał tek­st Wielka szko­da, że dziś [...]

24 lutego 2015, 10:26cytryNowa do­dał no­wy tek­st Wielka szko­da, że dziś [...]

29 listopada 2014, 19:10cytryNowa do­dał no­wy tek­st Nie is­tnieje ludzkie pojęcie, [...]

18 sierpnia 2014, 11:57cytryNowa do­dał no­wy tek­st Sztuką jest usłyszeć głos [...]